Politika e Privatësisë

The Point Real Estate është e përkushtuar të ruajë privatësinë e përdoruesve të faqes së saj të internetit dhe të mbrojë të dhënat e tyre personale. Si e tillë, shoqëria respekton me rigorozitet ligjin shqiptar Nr.9887 dt. 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe aktet zbatuese të nxjerra në zbatim të tij, në lidhje me përdorimin e faqes së saj të internetit, www.thepoint.al.

Kjo politikë e privatësisë synon të informojë përdoruesit për mbledhjen, përpunimin, shpërndarjen, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave të tyre personale kur ata vizitojnë faqen e internetit. Duke përdorur faqen e internetit, përdoruesit pranojnë mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave të tyre personale siç përshkruhet në këtë politikë.

1.Mbledhja e të dhënave personale

Faqja e internetit mund të mbledhë informacione personale si emri, mbiemri, numri i telefonit ose adresa e emailit, por vetëm nëse përdoruesit zgjedhin t'i japin ato vullnetarisht. Faqja e internetit gjithashtu mund të mbledhë automatikisht informacione teknike si adresa IP e përdoruesit, lloji i shfletuesit, sistemi operativ dhe informacione të tjera të ngjashme.

2.Përdorimi i të dhënave personale

The Point Real Estate përdor të dhënat personale për qëllime të ndryshme, duke përfshirë, por pa u kufizuar në:

  • Duke iu përgjigjur pyetjeve dhe kërkesave të përdoruesve
  • Ofrimi dhe përmirësimi i shërbimeve të faqes në internet
  • Pajtueshmëria me detyrimet ligjore
  • Kryerja e hulumtimeve dhe analizave
  • Zbulimi dhe parandalimi i mashtrimit dhe aksesit të paautorizuar në faqen e internetit
  • Dërgimi i komunikimeve promocionale dhe marketingu, me pëlqimin e përdoruesve

Kompania përpunon të dhënat personale në mënyrë të ligjshme dhe respekton të drejtat dhe liritë themelore të individëve, veçanërisht të drejtën për mbrojtjen e të dhënave personale. Të dhënat personale nuk u shpërndahen palëve të treta, përveçse siç kërkohet me ligj ose me pëlqimin e përdoruesve.

3.Siguria e të Dhënave Personale

The Point Real Estate merr masat e duhura teknike dhe organizative për të garantuar sigurinë e të dhënave personale kundër aksesit, zbulimit, ndryshimit ose shkatërrimit të paautorizuar. Kompania zbaton gjithashtu masat e duhura për të siguruar konfidencialitetin, integritetin, disponueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e vazhdueshme të sistemeve dhe shërbimeve të saj të përpunimit.

4.Të drejtat e përdoruesve

Përdoruesit kanë të drejtë të aksesojnë, korrigjojnë ose fshijnë pa pagesë të dhënat e tyre personale duke dërguar një email në info@thepoint.al. Kompania do t'u përgjigjet kërkesave të tilla brenda afatit kohor të kërkuar me ligj.

5.Ndryshimet në këtë politikë

The Point Real Estate rezervon të drejtën të modifikojë dhe përditësojë këtë politikë në çdo kohë, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Përdoruesit inkurajohen të kontrollojnë periodikisht këtë faqe për të qëndruar të informuar për çdo ndryshim

6.Informacioni i kontaktit

Për çdo pyetje ose shqetësim në lidhje me këtë politikë ose praktikat e privatësisë së The Point Real Estate, përdoruesit mund të kontaktojnë kompaninë në:


The Point Real Estate

Blv Gjergj Fishta

Tirana, Albania

info@thepoint.al


The Point Real Estate është e përkushtuar të mbrojë të dhënat personale dhe privatësinë e përdoruesve të saj dhe të sigurojë përputhjen me ligjet dhe rregulloret në fuqi.